Březen 2009

1. března 2009

Výroční zpráva předsedy Základní organizace OS DP-ED za uplynulé období:

Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté!

Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s Výroční zprávou za uplynulý rok od poslední konference v listopadu roku 2007.


Předem několik slov ke kolektivnímu vyjednávání na rok 2008-9.

Jak je známo k závěrečnému podpisu kolektivní smlouvy došlo od devíti odborových organizací z 12 pod dohodnutou kolektivní smlouvou na roky 2008-9. Před vlastním podpisem záleželo, podle tehdejší legislativy ZP, na naší odborové organizaci zda tuto smlouvu podepíše. Naše organizace trvala na řešení problematiky provozních a neprovozních zaměstnanců (spojené se smluvními mzdami), navržené 40ti hodinové pracovní doby zaměstnavatelem (v souvislosti s možným nárůstem hodinových tarifů u dělnických kategorií), diferenciace mzdového nárůstu mezi jednotlivými kategoriemi zaměstnanců. Předseda a místopředseda naší odborové organizace si vyhradili další následné jednání ZV za účasti vedení společnosti k vyjasnění sporných bodů v předložené KS.

GŘ Ing. M. Dvořák vyjádřil svá stanoviska a zároveň co vedlo vedení společnosti k uvedenému postupu. Především zdůraznil potřebu nedostatkové profese řidičů MHD (považuji to za metodu cukru a biče). Neschválením uvedené kolektivní smlouvy (platila by pouze Vyšší kolektivní smlouva do konce roku 2008) GŘ uvedl, že by podnik ušetřil na mzdách až 150 mil. Kč. Dále, že nefunkční systém odměňování je potřeba rozpohybovat a finanční prostředky zajistit pro výkonné zaměstnance. To je třeba si zapamatovat až se zmíním o kolektivním vyjednávání na rok 2009.

V dalším poukázal na určitou nedostatečnou výkonnost některých TH zaměstnanců. Mimo jiné tento přístup vedl nepřímo k akci e-detektiv, což znamenalo docela značný odliv dobrých zaměstnanců, kdy vedoucí zaměstnanci nedovedli obhájit své podřízené, přičemž podnik postupoval v tomto případě v rozporu s vládním nařízením, které tehdy stanovilo zaměstnavateli upozornit zaměstnance na sledování jejich činnosti v rámci využívání výpočetní techniky v jejich pracovní době.

Zároveň v té době probíhalo nesouhlasné stanovisko OO působících na tramvajích se systémovou změnou v rámci JPT. Tento systém centralizování řízení z jednoho centra se dnes jeví s odstupem v některých případech jako nesystémové a bude to mít určité dopady.

S tím vším je spojený problém vyčleňování (outsoursing) některých činností, na základě vyžádaného personálního auditu firmou BNV consoulting, k přehodnocení v rámci snižování počtu zaměstnanců (v současnosti poklesl počet zaměstnanců za působnosti nového vedení a firmy BNV o více jak 1000 zaměstnanců nejen v produktivním věku) a následně i činností v DP které nejsou z ekonomických a jiných důvodů potřebné. V tomto případě jsem poukazoval na to, co nás čeká příští rok tj. letošní v této oblasti a hovořil jsem o značně riskantním tahu. Po drobných začátcích na malých vzorcích, přišla chuť i na větší kousky u některých provozů z DP. Nejdříve Siemens v rámci OZM s Full servisem vozů metra M1 (které po dlouhých tahanicích snad započne od 1.1.2009). Následuje OZT s jednotlivými depy vozoven tramvají a služba eskalátorová Metra. Jednalo by se o celkem 2000 zaměstnanců a to je na pováženou. To ale nebude tak rychle, jestli vůbec. Jediné k čemu to přispělo je, že se odborové organizace spojily do jednoho šiku a zatím to vydrželo i při kolektivním vyjednávání, i když dnes ve větším počtu 14 OO.

Musím opakovat své vyjádření k minulé kolektivní smlouvě (dále jen KS). „Podle mého názoru KS nic moc. Je špatné, že se jednání o navýšení mezd neslo v duchu politického zadání a pod vlivem zpackané transformace Dopravního podniku a.s. hl.m. Prahy (dále jen DP)“. Tu zpackanou transformaci dnes potvrzuje i GŘ.

Základem dohody KS na roky 2008-9, bylo zajištění nárůstu tarifních mezd zaměstnancům nad zjištěnou míru inflace za rok 2008. Upozorňovali jsme na fakt, že tentokrát dojde k vyšší inflaci než byl předpoklad. A ejhle, ono to tak dopadá a je předpoklad této roční inflace ve výši 6%. Na základě tohoto předpokladu se mělo jednat o otázce mezd v roce 2009.

Zaměstnavatel předložil koncem října návrh dodatku na rok 2009 mimo jiné i s návrhem na zrušení rozdělení na provozní a neprovozní zaměstnance a navržené 40ti hodinové pracovní doby a hned následně otázku mezd odstranil lakonickým konstatováním o nedostatku financí na uvedené údobí a rozhodl o zmrazení mezd. Nedostatek financí je na veškerou činnost DP včetně investic. To znamená, co se mělo ušetřit, to bylo městem kráceno. Je to stejné jako v předchozích letech, ale to dnešní manažeři DP pochopili teprve teď. OO k tomu vydaly společné prohlášení s upozorněním na porušení kolektivní smlouvy.

Nyní podobnost čistě náhodná - Dne 3.11.2006 došlo k potvrzení předchozím GŘ Ing. Jílkem předcházející informace o rozpočtu pro DP s tím, že výsledek je ten, že jiný postup města v té výši, která byla předložena, nebude. Jak vyřešit situaci. Nepřipustí špatný stav např. tramvajových tratí. Provoz nechá případně zastavit. Bude hledat úsporná opatření. Navýšení mezd nebude, navrhuje zmrazení mezd. V případě možností bude přidáno provozním pracovníkům (nejenom řidičům) jako prvním (jak dobře vrazit klín mezi skupiny zaměstnanců!).

Měl jsem loni ke GŘ i malý dotaz. Jestli nastoupil do DP k provedení "špinavé práce" a následně odejde a nebo má vizi a charismatickou přesvědčivost a bude osobou, která přivede společnost DP a.s. do perspektivních zítřků svým aktivním přičiněním? Odpověď zněla – obojí. Sám několikrát zdůraznil, že chce ukončit podstatné změny v DP a.s., do konce poloviny letošního roku tak, aby byl klid na činnost pro cestující veřejnost v plném rozsahu, ale i o tom máme v současnosti silné pochybnosti. Zdůraznil jsem, že DP není firma Odkolek a že jde o složitější systém než je pečení rohlíků.

Jak víte, byla v červnu stávka ohledně daňových změn proti navrhovaným vládním reformám zdravotnictví, školství, důchodů a zákona o daních z příjmu. I zaměstnanci DP se k této stávce připojili, ale jen někteří jí mohli realizovat s ohledem na nekoordinovaný postup odborových organizací v DP. Spíše se v tomto případě dalo domluvit s vedením podniku než OO mezi sebou. Dnes se situace poněkud vyhrotila s ohledem na konkrétní postup ministerstva financí v daňových úlevách zejména stravenek, jízdních výhod pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, odvody členských příspěvků a další. V tomto případě se spojily všechny OS a ZO v dopravě v jeden šik a do 16.12.2008 požadují od vlády k upuštění od uvedených záměrů s tím, že případně uskuteční stávku. Uvidíme jak se situace bude vyvíjet.


Nyní k další činnosti naší odborové organizace.

Z příspěvku zaměstnavatele, dle kolektivní smlouvy, pro činnost odborových organizací, byla v rámci rozpočtu OO vyhrazena značná část nejen pro vlastní členy, ale i pro ostatní zaměstnance na rekreaci, kulturní akce, což bylo celkově zaměstnanci velmi kladně hodnoceno. 

Usnesení z minulé konference ZO jsou plněna. O bodu, který se týká Revizní komise, bude hovořit předsedkyně RK. 

V letošním roce, počátkem dubna, začala avizovaná přestavba našeho rekreačního zařízení chaty „Rustonka“. Musím konstatovat, že po provedení hrubých prací v rámci přestavby I. patra podle smlouvy s firmou, jsme byly nuceni tyto práce rozšířit i na další patro s ohledem na značné narušení některých nosných částí chaty. Měl jsem pochybnosti, jestli to dokážeme dokončit do zimní sezony, když už jsme letní museli zrušit. Nakonec se to povedlo a podle názorů návštěvníků na velice dobré úrovni. I na tuto přestavbu byl použit příspěvek zaměstnavatele. Je to jediné rekreační celoroční zařízení v rámci DP, ale v majetku naší OO. Zároveň jsme byli nuceni hledat v tomto roce nové prostory pro letní dětský tábor. Podařilo se to na chatě Pomněnka, která je nedaleko našeho zařízení. Tento tábor proběhl úspěšně pod vedením hlavního vedoucího pana Fenika, jeho zástupce pana Knytla a dalších. Na tento tábor přispívá nejen OO, ale i v rámci kolektivní smlouvy s pomocí příspěvku pro zaměstnance nepeněžní formou na nákup poukazu.  

Také v roce 2008 bylo poskytnuto mnoho bezúročných půjček z prostředků odborové organizace. Děje se tak podle pravidel, která si stanoví jednotlivé dílenské výbory včetně výše půjčky, podmínek pro poskytnutí, pravidel splátek a jejich výše a také z prostředků, které má ten, který dílenský výbor k dispozici. V roce 2008, do dnešního dne, byly za celou organizaci poskytnuty půjčky v celkovém objemu 290 tisíc korun.  

Stále se zvyšuje zájem a potřeba našich členů o poskytování právní pomoci a to jak v pracovněprávních, tak v soukromých záležitostech prostřednictvím OS DOSIA. V rámci řešení nejen dopravních nehod, ale i ostatních škod způsobených zaměstnavateli při výkonu povolání, je v současné době jedna pojistná smlouva pro celou akciovou společnost s pojišťovnou Kooperativa. 

Jednání Závodního výboru a Rady předsedů se konaly v první polovině roku jednou měsíčně a ve druhé polovině roku ve 14ti denních intervalech podle celoročního plánu práce v návaznosti na jednání předsednictva svazu a plenárních zasedání sekce MHD/VSD a s ohledem na průběh kolektivního vyjednávání na příslušný rok. V případě potřeby je vždy možnost svolat mimořádné zasedání. 

Základem řešení problémů je především práce komisí. V nových podmínkách je jejich práci složitější, vzhledem ke stálým změnám ve společnosti. 

Za tuto činnost patří všem členům komisí poděkování. 

Počet aktivních členů naší organizace se stabilizoval na současných 1302 členů z řad aktivních zaměstnanců (pokles o 278 členů proti roku 2006). Přesto, že je více OO, tak pokles se dotýká většiny (až na ty malé – ze 14 OO jsou 4) vzhledem na celkové snižování počtu zaměstnanců. Všichni bychom se měli trvale snažit o rozšiřování našich řad, protože jen silné a jednotné odbory jsou důstojným partnerem při jednáních na všech úrovních. 

Počet členů doplňuje i velký počet důchodců - celkem 234, organizovaných při dílenských výborech a v Klubu důchodců. Za činnost pro důchodce odboráře, patří všem funkcionářům, kteří se touto činností zabývají a zároveň i předsedkyni klubu, paní Haně Junkové, poděkování.

Pro vaší informaci a na vědomí předkládá ZV a Rada předsedů své usnesení schválit ukončení činnosti hospodáře ZV p. L. Šindeláře (odchod do důchodu) k 31.12.2008 s tím, že VR doporučuje na návrh předsedy ZV p. J. Nováka, člena ZV, na toto místo. Dále předseda ZV p. K. Veselka dává tímto na vědomí VR, ZV a RP ukončení své činnosti (odchod do důchodu) nejpozději k 31.12.2009. Navrhuje ke schválení ZV a zároveň konferenci ZO, že činnost ZV bude kontinuálně pokračovat pod vedením stávajícího místopředsedy ZV p. P. Slaniny a p. J. Nováka do řádných voleb do DV a ZV koncem března roku 2011. Nadále bude p. K. Veselka k dispozici odborové organizaci, v případě potřeby, jako externí poradce.

Do září roku 2010, do sjezdu OS DOSIA, zůstává p. K. Veselka ve funkci člena VR OS a člena Sněmu, jelikož jde o celorepublikové zastoupení. Nebude kandidovat na žádnou funkci v OS pro další volební období.

Závěr:

I když dochází k poklesu v členské základně na základě snižování počtu zaměstnanců a tím i členů v rámci organizačních změn, nadále je značné procento zaměstnanců, kteří snahu odborů berou jako něco co tady je, ale i bez jejich přičinění jsou nakonec výsledky, které ale často tito zaměstnanci kritizují. Někdy asi i oprávněně. Musíme si ale uvědomit, že zvláště u kolektivního vyjednávání to znamená, že co si nevyjednáme, to nebudeme mít. (přeneseně – když bojujete můžete i prohrát, ale když nebudete bojovat nemůžete ani vyhrávat).

Netříštit odborovou organizovanost, ale naopak spolupracovat, přes rozdílné názory, v zájmu svých členů a zaměstnanců podniku. Základem solidarity je jednota odborů. Neznamená to vnucenou jednotu, která by ignorovala profesní rozdíly. Tento bod se snad pomalu daří dnes realizovat.

Závěrem děkuji všem, jak členům závodního výboru, předsedům dílenských výborů a členům komisí, ale také Vám, členům organizace za čas, který věnujete pro odbory s tím, aby i naši zaměstnanci měli lepší pracovní podmínky, slušnou mzdu a míru sociálních jistot, což je naším společným cílem.


Děkuji Vám všem za pozornost
 


< zpět na přehled článků

Aktuality

4. října 2018 Silvestr 2018 - 2019 v Krkonoších

3. října 2018 Zimní rekreace v Krkonoších 2019

25. ledna 2010 Spuštění první oficiální verze stránek

ZOOS DP-ED