Říjen 2009

26. října 2009

Společné stanovisko odborových organizací DP Praha a.s. k návrhu kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na období 2010 – 2014 po pátém kole jednání

Odborové organizace (dále jen OO) postupovali podle záznamu č.4 a č.5 z kolektivního vyjednávání, zápisu č.4 z kolektivního vyjednávání, návrhu kapitoly 5 a stanoviska zaměstnavatele ke sporným bodům návrhu.

Délka období platnosti KS (platí pro text návrhu celé KS)

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh OO


 Nový bod 2.3.14 - Pokud dojde k převodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli – podle ZP § 338 – náleží převáděným zaměstnancům příspěvek ve výši násobku průměrného měsíčního výdělku v závislosti na délce zaměstnání u DP :Nadále zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 2.3.8Návrh OO

Při ukončení pracovního poměru bude výše odstupného činit v závislosti na délce pracovního poměru:

Nadále zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh OO


Bod 2.3.1 - Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. e) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši šestinásobku měsíčního průměrného výdělku. Týká se pouze zaměstnanců, jejichž zdravotní způsobilost je posuzována dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nebo vyhlášky č.101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento důvod musí být prokazatelně zdokladován.

Bod 2.5.7 - a) Specifika pracovní doby řidičských profesí budou jsou řešena SGŘ č. 5/2007 o pracovní době a době odpočinku vnitřními normami.

Návrh zaměstnavatele na nové znění:

„Specifika pracovní doby řidičských profesí jsou řešena vnitřními normami, které upravují pracovní dobu a dobu odpočinku .“

… samostatným dokumentem přílohou KS definovány jednotlivé vnitřní normy se vztahem na KS.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 4.2 - Mzdy v letech 2010 – 2014 v roce 2010

Bod 4.2.1 - Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v jednotlivých letech 2010 -2014 v roce 2010 nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledovaných kategorií pod úroveň dosaženou v předchozím roce.

Nadále zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Kapitola 5 – Sociální oblast -

5.1.1 Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se umožňuje občanům výběr lékaře a zdravotnického zařízení. To se netýká lékaře závodní preventivní péče. Komplexní posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rozsahu celostátně platných předpisů přísluší výhradně lékařům závodní preventivní péče. V případě, že je lékař závodní preventivní péče zároveň lékařem ošetřujícím, může si ho zaměstnanec v rámci DP zvolit. V ostatních případech nemá možnost volby lékaře závodní preventivní péče. OO požadují ponechat stávající text-jde o informaci jak pro zaměstnance tak i pro vedoucí zaměstnance.

Nadále zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Zaměstnavatel předkládá návrh úpravy bodu:
„Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se umožňuje občanům výběr lékaře a zdravotnického zařízení. To se netýká lékaře závodní preventivní péče. Komplexní posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rozsahu celostátně platných předpisů přísluší výhradně lékařům závodní preventivní péče. V případě, že je lékař závodní preventivní péče zároveň pro zaměstnance lékařem ošetřujícím, může si ho zaměstnanec v rámci DP zvolit. V ostatních případech nemá možnost volby lékaře závodní preventivní péče.“
Souhlas s návrhem zaměstnavatele a návrh OO na doplnění o uvedenou vsuvku „… pro zaměstnance…“.

5.1.8 Zdravotní pojištění ve dnech pracovního volna bez náhrady mzdy

Pokud je zaměstnancům poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy, na základě odstavců 5.5.3, 5.5.4 této KS, podílí se zaměstnanec úhradou sazby pojistného ve výši 4,5 % a zaměstnavatel 9 %.

Při čerpání jiného pracovního volna bez náhrady mzdy hradí zaměstnanec zdravotní pojištění v plné výši.

Úhrada zdravotního pojištění v tomto případě bude se zaměstnancem řešena smluvně před poskytnutím neplaceného volna (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů).
OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.2.3 Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek až do výše 55 % ceny jednoho hlavního jídla, maximálně však do výše 70 % stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle § 163 a 176 ZP. OO trvají na stávajícím textu odstavce.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.2.6 Poukázky na stravování budou zaměstnancům poskytovány v hodnotě 80,- Kč, z toho 44,- Kč poskytne zaměstnavatel a 36,- Kč hradí zaměstnanec. z toho 40,- Kč činí příspěvek zaměstnavatele.OO trvají na původní hodnotě 44,- Kč, kterou poskytne zaměstnavatel.-viz 5.2.3.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.2.8 Poukázky na stravování budou poskytovány za stejných podmínek uvolněným odborovým funkcionářům pracujícím pro DP. Rozpor mezi zaměstnavatelem a OO.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelemBod 5.5.1 - Důležité osobní překážky v práci a zaměstnanecké výhody - návrh zaměstnavatele

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.3 Pokud tomu nebudou bránit provozní důvody, poskytne zaměstnavatel všem zaměstnancům na požádání jeden den neplaceného volna v měsíci. Termín tohoto volna se sjednává po dohodě s nadřízeným zaměstnancem. Toto volno nelze v průběhu roku kumulovat (vazba s bodem 5.1.8).OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.4 Rodičům, pečujícím o děti do 15 let (vztahuje se na všechny děti, které v kalendářním roce dovrší 15 let věku), poskytne zaměstnavatel další neplacené volno až do výše 2 týdnů v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody (vazba s bodem 5.1.8). OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.5 Péče o dítě do 15 let věku bude respektována jako podstatný důvod ke sjednání nebo povolení kratší pracovní doby, nebo ke změně začátku a konce pracovní doby. OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.3 Pracují-li u zaměstnavatele oba rodiče, pečující o dítě mladší 15 let ve vícesměnném provozu, je zaměstnavatel povinen, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, vyhovět jejich žádosti na úpravu skladby a délky směn tak, aby mohli řádně pečovat o dítě; přitom zaměstnavatel postupuje v součinnosti s příslušnými odborovými organizacemi. OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.4 Zaměstnancům, postiženým živelnou pohromou (zničení, poškození, event. vyplavení domu, bytu apod.), zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu likvidace škod, oprav a úklidu pracovní volno s náhradou mzdy. Podmínkou poskytnutí volna je doložení postižení příslušným zástupcem samosprávy (obcí). OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.8 V případě mimořádné události, kdy dojde při jízdě dopravního prostředku MHD k vážnému zranění osoby, či jejímu usmrcení, má řidič MHD nebo strojvedoucí metra, který tento dopravní prostředek řídil, právo (po vyřešení případu na místě) na poskytnutí mimořádného pracovního volna do konce této směny s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Požádá-li řidič MHD nebo strojvedoucí metra o poskytnutí dalšího mimořádného volna v maximálním rozsahu 2 dnů, bude mu poskytnuto toto volno v požadovaném rozsahu a bude mu přiznána náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud by mu mzda ušla v důsledku tohoto volna.

Vedoucí zaměstnanec současně nepřipustí k výkonu práce zaměstnance, který se přímo zúčastnil likvidace mimořádné události, při které došlo k vážnému zranění či úmrtí jiné osoby, pokud jeho psychický stav nezaručuje předpoklad pro bezpečný výkon práce. Tento zaměstnanec má právo na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku nejdéle do konce směny. OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.9 V případě jiné mimořádné události má řidič MHD nebo strojvedoucí metra, který dopravní prostředek řídil, právo (po vyřešení případu na místě) na poskytnutí mimořádného pracovního volna do konce této směny s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud nemůže tuto směnu dokončit z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Dojde-li z důvodu vyšetřování mimořádné události k prodloužení směny řidiče MHD nebo strojvedoucího metra, má právo na náhradu mzdy do okamžiku, kdy dojde k ukončení šetření na místě nehody a jeho další přítomnost na místě nehody již není potřeba. OO požadují ponechat stávající text

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 5.5.14 - V případě náhlého onemocnění může zaměstnanec, pokud to provozní důvody umožní, čerpat pracovní volno bez náhrady mzdy v rozsahu nejvýše tří pracovních dnů po sobě jdoucích bez dodání poukazu práce neschopného za předpokladu, že na toto čerpání upozorní zaměstnavatele před plánovaným nástupem na směnu. Toto volno lze čerpat pouze jedenkrát za rok. Zaměstnanec hradí zdravotní pojištění v plné výši (vazba s bodem 5.1.8).

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 5.5.15 - Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným přísluší dvakrát jedenkrát ročně náhrada mzdy nebo odměny z dohod za první tři dny, nejvýše však za 24 hodin, ve výši 60 % průměrné mzdy. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo odměny z dohod se zjištěný průměrný výdělek upraví způsobem, který je uveden v § 192 odst. 2 zákoníku práce.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Nový bod 5.5.17 - pracovní volno s náhradou mzdy přísluší zaměstnanci, který z důvodu konání činnosti dobrovolného hasiče nebo záchranáře zamešká část nebo celou rozvrženou směnu.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Nový bod 5.5.18 - Zaměstnanci, kterému byl proveden odběr krve jako bezpříspěvkovému dárci poskytne zaměstnavatel poukázky Flexi PASS od firmy SodexhoPASS v hodnotě 300,- Kč. Poukázku zaměstnanec obdrží do 15. dne následujícího měsíce, tedy po měsíci, ve kterém se odběr uskutečnil. Zaměstnanci, kterému bude udělena bronzová,stříbrná anebo zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského, poskytne zaměstnavatel poukázku Flexi Pass od firmy Sodexho PAAS v hodnotě 1000,- Kč za udělení bronzové, 2000,-Kč za udělení stříbrné a 4000,- Kč za udělení zlaté medaile.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh zaměstnavatele:

7.5 Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců – souhlas OO se spojením textové části penzijní připojištění (dále jen PP) a životní pojištění (dále jen ŽP), (pokud bude příspěvek nejméně 600,- Kč)

Bod 5.6.1 - Zaměstnanci, kteří požadují příspěvek, musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 5.6.2 - Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění za níže uvedených podmínek:

a) Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na penzijní připojištění (dále PP) a na životní pojištění (dále ŽP) příspěvek v celkové výši 500,- Kč 600,- Kč měsíčně, převedením částky na účet fondu nebo pojišťovny, se kterou má zaměstnanec uzavřenu smlouvu. Zaměstnanec si sám zvolí, zda chce celou částku zasílat na PP nebo ŽP a nebo, že část chce posílat na PP a část na ŽP.Bod 5.6.3 - Právo na příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění nemá zaměstnanec:

a) v mimoevidenčním stavu, s výjimkou uvolněných odborových funkcionářů pracujících pro DP, OO požadují ponechat stávající text

b) se sjednaným týdenním úvazkem kratším než 30 hodin (s výjimkou poživatelů invalidního důchodu důchodů pro invaliditu),

c) pokud koná pouze práce na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce,

d) který pobíral po celý kalendářní měsíc pouze dávky nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné apod.) a nedoložil řádné zaplacení příspěvku zaměstnance min. 100,-Kč/měsíc jinou formou,

e) po jednom roce od vzniku nároku na starobní důchod.

Bod 5.6.4 - Zvyšování příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění:

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění budou navyšovány od roku 2010 každoročně o 100,- Kč/měsíc.

Návrh na úpravu OO

Bod 5.7.2 – vložit před poslední větu odstavce

Právo na poskytnutí jízdních výhod mají rovněž bývalí zaměstnanci DP, kteří byli převedeni dle § 338 ZP a současně by jim vznikl nárok na starobní důchod nejpozději do dvou let po uskutečnění převodu činnosti.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh zaměstnavatele:

6.1.8 V případě, že Tarif PID stanoví jinak, platí ustanovení Tarifu PID po předchozím souhlasu odborových organizací dle bodu 7.1 stávající KS. Upozornění:zaměstnanecké jízdné není součástí tarifů vyhlášených Ropidem

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem5.8 Sociální náklady

5.8.1 Plánovaný limit sociálních nákladů k uspokojování dalších potřeb zaměstnanců činí 1,8 % z ročního objemu plánovaných mzdových prostředků. Z tohoto plánovaného limitu poskytne zaměstnavatel finanční dar odborovým organizacím na odborovou organizační činnost. V případě pozitivního vývoje hospodaření, může generální ředitel ve shodě s odborovými organizacemi rozhodnout o navýšení jednotlivých benefitů pro určené skupiny zaměstnanců.OO požadují ponechat stávající text (předmětem dohadování je výše procenta limitu soc. nákladů).

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.8.2 Odborové organizace se dohodly na přerozdělení finančního daru všem odborovým organizacím dle počtu členů v jednotlivých odborových organizacích, kteří jsou zaměstnanci DP, podle počtu platných dohod o srážkách ze mzdy k 31. 12. předchozího kalendářního roku (360,- Kč na jednoho člena). Tento způsob se nebude měnit po dobu platnosti této KS.

Finanční prostředky budou vyplaceny zálohově, tj. 20. 2. a 1. 8. kalendářního roku s tím, že bude uzavřena mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací darovací smlouva. OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.8.3 Sociální náklady jsou určeny k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb všech zaměstnanců DP a jejich rodinných příslušníků. Z těchto prostředků zaměstnavatel zajišťuje rekreaci, příspěvek na dětskou rekreaci a poskytuje další benefity, dohodnuté v této KS. OO požadují ponechat stávající text.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh zaměstnavatele:

Bod 5.8.6 - Příspěvek při prvním rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavatel odstupuje od svého návrhu a předkládá nový návrh:

a) zrušit text bodu 5.8.5 bez náhrady
b) úpravy bodu 5.8.6 takto:

Příspěvek při prvním rozvázání pracovního poměru

po vzniku nároku na starobní důchod nebo maximálně do jednoho roku po vzniku tohoto nároku, nebo v souvislosti s přiznáním důchodu pro invaliditu třetího stupně se poskytuje takto:


při 10 a více letech zaměstnání
24 000 11 000 Kč

při 15 a více letech zaměstnání
27 000 14 000 Kč

při 20 a více letech zaměstnání
30 000 17 000 Kč

při 25 a více letech zaměstnání
33 000 20 000 Kč

při 30 a více letech zaměstnání
36 000 23 000 Kč

při 35 a více letech zaměstnání
39 000 26 000 Kč

při 40 a více letech zaměstnání
42 000 29 000 Kč

při 45 a více letech zaměstnání
45 000 32 000 Kč
Příspěvek se poskytuje v závislosti na letech zaměstnání dle bodu 5.8.8. V době, kdy je zaměstnanec v mimoevidenčním stavu, příspěvek nenáleží.“

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem (zaměstnavatel požaduje do příštího jednání předložit společné stanovisko OO k uvedenému návrhu). OO požadují ponechat stav z jejich předloženého návrhu k bodům 5.8.5 a 5.8.6 KS.

5.8.10 Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům na kalendářní rok poukázky FlexiPASS od firmy SodexhoPASS. Poukázky lze využít k úhradě v lékárnách, rekreace nebo zájezdů, využití v tělovýchovných a sportovních zařízeních, vzdělávacích zařízeních a na kulturní akce v široké síti smluvních partnerů. Poukázky jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, sociálního i zdravotního pojištění. Výše hodnoty poukázky je stanovena na částku 4 500,- Kč

1 500,- Kč.

Právo na poukázky, vzniká zaměstnanci po uplynutí sjednané zkušební doby, a to v alikvotní výši ode dne nástupu.

Při skončení pracovního poměru (s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. a) až d) ZP a výpovědi dle ust. § 50 odst. 3 ZP z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu a dohodou z týchž důvodů) náleží zaměstnanci alikvotní výše poukázek. Vypořádání poukázek (vrácení poukázek nebo nominální hodnoty v Kč) bude provedeno v rámci výstupního řízení.

Právo na poskytnutí poukázek nemají zaměstnanci:

- kteří nepobírali mzdu bezhotovostně v uplynulých 12 kalendářních měsících

- kteří konají práce na základě dohod o pracovní činnosti nebo o provedení práce,

- kteří jsou v mimoevidenčním stavu s výjimkou uvolněných odborových funkcionářů pracujících pro DP,

- kteří jsou vysláni do škol a kurzů, jimž zaměstnavatel neposkytuje mzdu,

- se sjednaným týdenním úvazkem kratším než 30 h (s výjimkou poživatelů invalidního důchodu),

- ve výpovědní době (výpověď jak ze strany zaměstnance tak i zaměstnavatele) s výjimkou výpovědi dle ust. § 52 písm. a) až d) ZP a výpovědi dle ust. § 50 odst. 3 ZP z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu.
Zaměstnanec, kterému vzniklo právo na poukázky FlexiPASS a nemá o ně zájem, může do 30. 6. kalendářního roku závazně požádat místo poukázek o zaslání částky 4 500,-Kč 1 500,- Kč na účet penzijního fondu, na který je mu zasílán příspěvek zaměstnavatele, nebo

na účet životní pojišťovny, na který je mu zasílán příspěvek zaměstnavatele. Na účet bude částka zaslána v říjnu kalendářního roku. V případě ukončení pracovního poměru před 30. 9. kalendářního roku, bude alikvotní částka na účet penzijního připojištění nebo životního pojištění zaslána v měsíci ukončení pracovního poměru.

OO nesouhlasí s vypuštěním uvedeného textu a s ponížením uvedených finančních částek.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

5.8.12 V případě, že za období leden – listopad kalendářního roku nedojde k vyčerpání sociálních nákladů, bude tento zůstatek rozpočítán rovnoměrně na všechny zaměstnance DP a vyplacen jako příspěvek na individuální uspokojování potřeb zaměstnanců při výplatě mzdy za měsíc prosinec kalendářního roku.

Příspěvek se vyplácí zaměstnancům (včetně odborových funkcionářů) v pracovním poměru se sjednaným pracovním úvazkem 30 a více hodin týdně, kteří budou k 31. 12. kalendářního roku v evidenčním stavu.

Příspěvek nenáleží zaměstnancům, kteří budou k 31. 12.kalendářního roku ve výpovědní době (výpověď jak ze strany zaměstnance tak i zaměstnavatele), s výjimkou výpovědi dle ust. § 52
písm. a) až e) ZP a výpovědi dle ust. § 50 odst. 3 ZP z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu a zaměstnancům, kteří nebudou v pracovním poměru v DP alespoň jeden rok. OO požadují ponechat stávající text (je potřebná případná dohoda v rámci soc. fondu).

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 7.1 Právo spolurozhodování - návrh zaměstnavatele zrušit čtvrtou odrážku – při stanovení výše a druhu sociálních nákladů

Návrh OO na novou odrážku bodu 7.1: Změny vnitropodnikových norem, na které je odkaz v příloze KS.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 7.2 Právo projednání - návrh zaměstnavatele zrušit třetí odrážku - zavádění technických zařízení pro kontrolu výkonu a tempa práce zaměstnance

Návrh zaměstnavatele na doplnění nové odrážky:

- výběr typu „volnočasových poukázek“ dle bodu 5.8.10 KS

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelemNávrh na úpravu OO

Bod 7.7. - Srážky ze mzdy ve prospěch odborových organizací

Zaměstnavatel bude odborové organizaci poskytovat v tištěné i elektronické podobě za každý kalendářní měsíc seznam zaměstnanců – dlužníků (po jednotlivých organizačních složkách), kterým byla provedena srážka ze mzdy ve prospěch odborové organizace – věřitele na základě uzavřených dohod. Seznam bude obsahovat jméno, příjmení, služební číslo a konkrétní sraženou částku u každého zaměstnance, dále seznam roční výše příspěvků členů k odečtu daně za příslušný rok. Seznamy budou vytvářeny podle jednotného formuláře.

Jednou za čtvrtletí poskytne odborovým organizacím jmenný seznam zaměstnanců se kterými je sepsána dohoda o srážkách ze mzdy ve prospěch odborové organizace.

Nový bod 7.9 - Dar odborovým organizacím (návrh zaměstnavatele)

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Kapitola 8 Stížnosti a spory - návrh zaměstnavatele

Nadpis: Stížnost, která není podána zaměstnancem DP

Stížnosti, které jsou podány veřejností

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh na úpravu OO

Bod 8.14 - Zaměstnanec, na kterého byla stížnost podána, je povinen po výzvě nadřízeného vedoucího zaměstnance převzít stížnost bez zbytečného odkladu, tj. při v první následující pracovní směně den, pokud nebude dohodnuto jinak, nejpozději do 7 pracovních dnů zaměstnance ode dne převzetí se k ní písemně vyjádřit a zároveň se dostavit ve své pracovní době k projednání u nadřízeného vedoucího zaměstnance. Prodloužit termín k vyřízení stížnosti lze pouze v mimořádných a odůvodněných případech.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelemNávrh na úpravu OO8.16 pokr. Zaměstnanec má v takovém případě právo požádat o konfrontaci se stěžovatelem s možností účasti zástupce příslušné odborové organizace. Stěžovateli bude po té konfrontace navržena. Právo stěžovatele na návrh konfrontace se zaměstnancem není tímto dotčeno.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

8.17 Pokud ani konfrontace neprokáže oprávněnost stížnosti, stížnost se považuje za neoprávněnou.

Bod 8.17 - Pokud se konfrontace uskuteční, bude stížnost uzavřena a vyhodnocena v souladu se závěrem konfrontace. Pokud se konfrontace z jakéhokoliv důvodu neuskuteční, bude stížnost bez jednoznačných důkazů o porušení předpisů zaměstnancem (případ tvrzení proti tvrzení) evidována i nadále jako neprokázaná.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Zaměstnavatel stahuje svůj návrh, navrhuje ponechat znění ve znění návrhu KS odborových organizací. OO trvají na své navržené úpravě uvedeného textu bodu 8.14 a tím odstupují od rozporů v bodech 8.16 pokr. a 8.17.Bod 8.18 - Stížnosti nesmí být evidovány v osobní kartě zaměstnance.

Nový bod

Bod 8.19 – Stížnosti neprokázané a neoprávněné nesmí být evidovány v provozním záznamu zaměstnance.

Kapitola 9 Závěrečná ustanovení - návrh zaměstnavatele

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem v bodech 9.11, 9.12, 9.13, 9.15 a 9.17 této kapitoly

Příloha KS – Mzdový předpis

Body 1.2, 1.5 - návrh zaměstnavatele

Vyjádření OO – požadují návrh rovnocenného řešení „odměn z dohod o PČ a mzdového ohodnocení provozních zaměstnanců ve shodných profesích“

Zdůvodnění zaměstnavatele-

Vypuštění ustanovení o dohodách není s ničím v rozporu, a to zejména s odvoláním na ustanovení § 138 ZP, které stanoví, že výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Zachování zásady stanovené v ust. § 110 odst. 1 ZP, tedy „srovnatelnost“ odměny a mzdy za stejnou práci je jasná, není třeba ji uvádět v KS, neboť citovaný paragraf je kogentní a nelze se od něho odchýlit (pouze ve prospěch zaměstnance a to v praxi nebude asi možné, protože by případně mohl vzniknout nerovný přístup k zaměstnancům). Další práva zaměstnanců činných na základě DPČ jsou sjednávány dle § 77 ZP přímo v dohodě.

Nadále rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 1.2 - Pravidla pro odměňování se vztahují na všechny zaměstnance DP v pracovním poměru. bez ohledu na charakter pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli včetně případů odměňování činností vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (podle § 74 a násl. ZP).Tam, kde je výslovně uvedeno se pravidla vztahují také na odměňování činností vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh na úpravu OO

Bod 1.5 - Součástí základní odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je mzdový tarif, výkonnostní odměna, příplatek podle délky dosažené praxe v DP (bod 4.10 Přílohy KS) a dlouhodobá výkonnostní odměna. K základní odměně z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je poskytována další odměna podle dohodnutých příplatků, které jsou uvedeny v části 4 Přílohy KS. Pravidla pro odměňování platí pro přiznávání základních měsíčních a hodinových základních mezd nebo odměn z dohod a dalších mzdových složek – příplatků, výkonnostních odměn, prémií, mimořádných a ostatních odměn atd.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelemBod. 2 - Základní mzda nebo odměna z dohod

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Nový návrh zaměstnavatele:
Bod 2.1 - Mzdový tarif řidičů MHDhodinový tarif
v Kč/hod

Strojvedoucí-instruktor
172,00

Strojvedoucí metra
148,10

Řidič tramvaje
127,10

Řidič autobusu
127,10

Strojvedoucí metra v kurzu
97,80

Řidič tramvaje-frekventant
91,30

Řidič autobusu-kurz, řidič v zácviku (čekatel) do získání průkazu profesní způsobilosti řidiče
91,30
Zdůvodnění zaměstnavatele-

Vykonávání profese ( funkce ), na kterou byl zaměstnanec podle pracovní smlouvy přijat, vyžaduje odpovídající kvalifikaci. Pokud byl zaměstnanec přijat bez požadované kvalifikace, musí požadovanou kvalifikaci k vykonávání práce, na kterou byl přijat, získat. Po dobu získávání kvalifikace přísluší zaměstnanci dle ZP § 232 pracovní volno s náhradou mzdy, neboť po dobu získávání kvalifikace se nejedná o výkon práce. V DP jde o profese: řidič autobusu, řidič tramvaje, strojvedoucí metra, strojvedoucí NTP, dozorčí, přepravní kontrolor ( zaměstnanec nevykonává po dobu získávání kvalifikace práci ( profesi), na kterou byl přijat ).

Z výše uvedeného důvodu se v přehledu mzdových tarifů řidičů MHD vypouští hodinový tarif u Strojvedoucí metra v kurzu ,Řidič tramvaje-frekventant, Řidič autobusu-kurz, řidič v zácviku (čekatel) do získání průkazu profesní způsobilosti řidiče

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Strojvedoucím metra, řidičům tramvají, řidičům autobusů v zácviku (do získání průkazu profesní způsobilosti řidiče) a strojvedoucím NTP přísluší po dobu kdy zaměstnanec získává předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytné pro řádný výkon sjednané práce náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku zjištěného dle Hlavy XVIII ZP.

2.7.2 Zaměstnavatel navrhuje revokovat již dohodnutý text:

„Smlouvy o mzdě lze uzavírat s vedoucími odborů, vedoucími jednotek, zástupci vedoucích jednotek, vedoucími provozoven, vedoucími provozů, vedoucími služeb, vedoucími oddělení, ekonomy jednotek, asistenty a výjimečně se zaměstnanci v ostatních funkcích. Zaměstnavatel bude dvakrát ročně informovat odborové organizace o počtu smluvních mezd podle kategorií.“

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Zaměstnavatel navrhuje úpravu textu:

„Smlouvy o mzdě se uzavírají s vedoucími útvarů v přímé podřízenosti generálního ředitele, s vedoucími útvarů v přímé podřízenosti odborných ředitelů, s vedoucími oddělení na úseku generálního ředitele (mimo jednotky) a odborných ředitelů (mimo jednotky), s vedoucími útvarů přímo podřízenými vedoucím jednotek, a se zástupci vedoucích jednotek, ekonomy jednotek, asistenty a výjimečně se zaměstnanci v ostatních funkcích. Zaměstnavatel bude dvakrát ročně informovat odborové organizace o počtu smluvních mezd podle kategorií.“
Souhlas s návrhem zaměstnavatele a návrh OO na doplnění o uvedenou vsuvku „…ekonomy jednotek, asistenty…“.

Bod 3.2.1 - Účast na školení na příkaz zaměstnavatele (např. pravidelné poučování, přezkušování, školení BOZP, PO apod.) nebo na jiných formách přípravy za účelem prohloubení kvalifikace se považuje dle ust. § 230 ZP za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda. U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou je minimální délka školení ve smyslu tohoto bodu 4 hodiny. Školení a zaškolování se provádí v pracovní době.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh na úpravu OO

Bod 4.10
roky
sazba Kč/hodinuZaměstnanci DP


0 - 3
0,00


3 - 6
1,00


6 – 9
2,00


9 – 12
3,00


12 –15
4,00


15 – 20
5,00


nad 20
8,00

Odůvodnění: Dosaženou praxi dosahují všichni zaměstnanci DP (D, TH). Argument o možnosti získání vyšší tarifní třídy neobstojí z důvodu nemožnosti, nebo minimální šanci získat vyšší tarifní třídu při konstantním nastavením počtu tarifních tříd.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod. 4.27 – navýšení příplatků podle bodů 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 budou navýšeny v roce 2010 o 20 %. V následujících letech budou navýšeny o procento sjednaného nárůstu středu mzdových tarifů.

Zůstává rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Kapitola 5 - Pobídkové složky mzdy nebo odměn z dohod

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Zaměstnavatel navrhuje revokaci schváleného textu v bodě i) a doplnění textu : viz nížeBod 5.1.1 - Stanovení kolektivu zaměstnanců

a) kolektiv strojvedoucích metra za provozovnu,

b) kolektiv strojvedoucích-instruktorů metra za provozovnu,

c) kolektiv řidičů autobusů za provozovnu,

d) kolektiv řidičů tramvají za provozovnu,

e) kolektiv zaměstnanců manuálních profesí za provozovnu,

f) kolektiv zaměstnanců manuálních profesí v jednotce (bez provozoven) dle útvarů přímo řízených vedoucím jednotky,

a) kolektiv zaměstnanců manuálních profesí v úseku odborného resp. generálního ředitele (bez jednotek a provozoven) dle útvarů přímo řízených ředitelem,

b) kolektiv zaměstnanců TH s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v úseku resp.v jednotce,

c) kolektiv zaměstnanců TH s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v úseku, resp. v jednotce,

d) kolektiv přepravních kontrolorů.

Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Návrh OO na doplnění

i) kolektiv zaměstnanců TH s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v úseku dle útvarů resp. v jednotce dle útvarů, při plnění úkolů s rozsahem přesahujícím působnost jednotlivých útvarů v úseku resp. v jednotce

Bod 5.1.4 - Postup při rozdělování kolektivních výkonnostních odměn

Individuální podíl z kolektivní odměny se vyplácí měsíčně každému zaměstnanci v plné výši, v souladu s bodem 5.1.3 písm. a). pokud nenastane důvod k nepřiznání kolektivní odměny, příp. její části.

Důvodem k nepřiznání kolektivní odměny, příp. její části, může být závada ve výkonu práce nebo porušení povinností zaměstnancem.

Nastane-li důvod k nepřiznání kolektivní odměny, příp. její části, vedoucí zaměstnanec může zaměstnanci kolektivní odměnu, příp. její část, nepřiznat. Přitom se bere v úvahu míra a závažnost závady ve výkonu práce nebo porušení povinností. Vedoucí zaměstnanec je povinen na vyžádání seznámit zaměstnance s výší kolektivní odměny a s důvodem nepřiznání kolektivní odměny, příp. její části. Vedoucí zaměstnanec je povinen s nepřiznáním kolektivní odměny, příp. její části, zaměstnance předem seznámit a toto nepřiznání je povinen zdůvodnit. Na vyžádání zaměstnance je vedoucí zaměstnanec povinen důvod nepřiznání kolektivní odměny, příp. její části, sdělit zaměstnanci písemně.

V případě, že zaměstnanec nesouhlasí s nepřiznáním kolektivní odměny, příp. její části, postupuje ve smyslu kapitoly Stížnosti a spory této KS.

Odborové organizace, příp. jejich pověřené organizační jednotky, se mohou s vedoucími organizačních jednotek DP příp. provozoven, dohodnout na specifických pravidlech.

Důvod:

odstranění rozporu mezi bodem 5.1.3, kde je stanoven způsob přiznání výše odměny na základě zhodnocení plnění pracovních úkolů, kvality práce apod. a bodem 5.1.4, dle kterého se vyplácí odměna v plné výši. Jedná se o nenárokovou složku mzdy, která není přiznávána automaticky v plné výši, ale v závislosti na přínosu každého zaměstnance


Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Bod 5.2 - zaměstnavatel navrhuje doplnění textu :

„Zaměstnancům TH, kteří provádějí přepravní kontrolu, jsou poskytovány prémie za pracovní výkonnost.

Prémie za pracovní výkonnost se stanoví ze zaplacených přirážek, uložených v souladu s Tarifem PID a Smluvními přepravními podmínkami ve výši:

Právo na prémii za pracovní výkonnost vzniká okamžikem zaplacení přirážky uložené v souladu s Tarifem PID a Smluvními přepravními podmínkami. Její výše se stanovuje takto:
120,- Kč

140,- Kč
ze snížené přirážky, uložené cestujícímu, který se neprokázal platným jízdným dokladem, zaplacené v hotovosti na místě

160,- Kč

140,- Kč
z dodatečně zaplacené přirážky na základě podaného Zápisu o provedené přepravní kontrole (ZOPPK), uložené cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem

30,- Kč
ze snížené přirážky za porušení přepravních podmínek, zaplacené v hotovosti na místě

70,- Kč
z dodatečně zaplacené přirážky za porušení přepravních podmínek na základě podaného Zápisu o provedené přepravní kontrole (ZOPPK)

15,- Kč
ze zaplacené přirážky za nezaplacení přepravného v hotovosti na místě

40,- Kč
z dodatečně zaplacené přirážky za nezaplacení přepravného na základě podaného Zápisu o provedené přepravní kontrole (ZOPPK)

40,- Kč
ze zaplacené přirážky na základě podaného Zápisu o provedené přepravní kontrole (ZOPPK) v případě, kdy se cestující v souladu se Smluvními přepravními podmínkami dodatečně prokáže platnou časovou jízdenkou


Rozpor mezi OO a zaměstnavatelem

Změna struktury a osnovy Kapitoly 5:

Osnova má dle zaměstnavatele logický základ, otázkou je způsob financování benefitů (sociální fond= sociální náklady).

OO požadují vyjádření k tvorbě sociálního fondu a rozdělení kapitoly Benefity na :

- financované ze sociálního fondu

- uznatelné dle zákona 586/1992 Sb. jako náklad zaměstnavatele

V Praze dne 26.10.2009
 


< zpět na přehled článků

Aktuality

4. října 2018 Silvestr 2018 - 2019 v Krkonoších

3. října 2018 Zimní rekreace v Krkonoších 2019

25. ledna 2010 Spuštění první oficiální verze stránek

ZOOS DP-ED