Prosinec 2009

2. prosince 2009

Titl.

Představenstvo DP hl. m. Prahy, a.s.

______________________________

Co: Dozorčí rada DP hl.m. Prahy, a.s.

Rada hl. m. Prahy

Praha 7. prosince 2009Věc: Reakce odborových organizací na „vánoční pozvánku“ BNV consulting. Obnovení činnosti stávkového výboru.

Odborové organizace při DP Praha ostře protestují proti obsahu „vánoční pozvánky“ agentury BNV consulting pro zástupce firem, kde působí.Komixova část vánoční pozvánky je vrcholem cynizmu a nelidského postoje k zaměstnancům pražského dopravního podniku. Veřejně si dělat legraci z toho, že někoho propouští ze zaměstnání je arogantní a dopravní podnik by nadále s takovou firmou spolupracovat neměl.Firma BNV consulting svými nesystémovými a nekvalifikovanými návrhy připravila o práci a existenční jistoty řadu dlouholetých zaměstnanců DP.Jejich „doporučení“ nepřispívají k bezpečnosti, plynulosti a kvalitě městské hromadné dopravy v Praze.Odborové organizace dnešním dnem obnovují činnost Stávkového výboru v souvislosti s dehonestujícím chováním BNV consulting.Požadavky stávkového výboru:1) DP hl.m. Prahy, a.s. s okamžitou platností, nejpozději však do 31.12.2009 ukončí působení společnosti BNV Consulting v DPP.2) DPP neprodleně zastaví všechny outsourcingové projekty a předloží nejpozději do 31.12.2009 výsledek prověření s prokazatelnou proklamovanou BNV consulting nejméně 10% úsporou.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záznam z 10. kolektivního vyjednávání o KS 2010 dne 2.12.2009Období platnosti KS (platí pro návrh textu celé KS)
Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

4.2 - Mzdy v letech 2010 – 2012

4.2.1

a) Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v roce 2010 nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledovaných kategorií, vyjma zaměstnanců dle bodu 2.7. přílohy KS – Mzdového předpisu, pod úroveň dosaženou v předchozím roce.

b) Zaměstnavatel garantuje, že průměrná mzda v jednotlivých letech 2011 - 2012 nepoklesne za srovnatelných podmínek v žádné ze statisticky sledovaných kategorií pod úroveň dosaženou v předchozím roce

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.8 V případě jiné mimořádné události má řidič MHD nebo strojvedoucí metra, který dopravní prostředek řídil, právo (po vyřešení případu na místě) na poskytnutí mimořádného pracovního volna do konce této směny s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud nemůže tuto směnu dokončit z důvodu překážky na straně zaměstnavatele. Dojde-li z důvodu vyšetřování mimořádné události k prodloužení směny řidiče MHD nebo strojvedoucího metra, má právo na náhradu mzdy do okamžiku, kdy dojde k ukončení šetření na místě nehody a jeho další přítomnost na místě nehody již není potřeba.

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

5.5.9 V případě náhlého onemocnění může zaměstnanec, pokud to provozní důvody umožní, čerpat pracovní volno bez náhrady mzdy v rozsahu nejvýše tří pracovních dnů po sobě jdoucích bez dodání poukazu práce neschopného za předpokladu, že na toto čerpání upozorní zaměstnavatele před plánovaným nástupem na směnu. Toto volno lze čerpat pouze jedenkrát za rok. Zaměstnanec hradí zdravotní pojištění v plné výši. (vazba s bodem 5.1.8).

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

5.6.6 - Zvyšování příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění:

Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění budou navyšovány od roku 2011 každoročně o 100,- Kč/měsíc.

OO odstupují od svého návrhu

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

5.7.5 - Zvyšování příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění:

Příspěvky zaměstnavatele na životní pojištění budou navyšovány od roku 2011 každoročně o 100,- Kč/měsíc.

OO odstupují od svého návrhu

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

bod 5.8.2 (původ.5.7.2)– vložení textu před poslední větu

Právo na poskytnutí jízdních výhod mají rovněž bývalí zaměstnanci DP, kteří byli převedeni dle § 338 ZP a současně by jim vznikl nárok na starobní důchod nejpozději do dvou let po uskutečnění převodu činnosti.

OO stahují svůj návrh.

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

5.8.4 (původ. 5.7.4)Výše zaměstnaneckého jízdného (jízdné se slevou):
·
Zaměstnanec
50,- Kč vč. DPH

·
důchodce (bývalý zaměstnanec)
50,- Kč vč. DPH

·
rodinný příslušník zaměstnance
200,- Kč vč. DPH

·
rodinný příslušník důchodce
200,- Kč vč. DPH

·
pozůstalí po důchodci
200,- Kč vč. DPH

·
pozůstalý(á) manžel(ka) po zaměstnanci
200,- Kč vč. DPH

·
rodinný příslušník pozůstalé(ho) po zaměstnanci
200,- Kč vč. DPH


Manipulační poplatek za vyrobení zaměstnanecké průkazky činí 15,- Kč, cena normalizovaného pouzdra 10,- Kč vč. DPH.

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

bod 5.9.1 (pův. 5.8.1)
Zaměstnavatel eviduje sociální náklady na specifických analytických účtech. Sledování sociálních nákladů vyplývajících z této KS bude upraveno vnitřní normou, zpracovanou podle nově vydané platné legislativy v souvislosti s platností nařízení ES č. 1370/2007 a uzavřené smlouvy o ZVS s objednateli.

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

5.9.12 (pův. 5.8.12)

V průběhu prosince kalendářního roku bude vyhodnoceno průběžné čerpání limitu sociálních nákladů. Čerpání bude projednáno s OO.

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

nový bod 8.19
Stížnosti neoprávněné a neprokázané nejsou evidovány a využívány pro účely hodnocení zaměstnance.

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

Kapitola 9 Závěrečná ustanovení

9.11 Zaměstnavatel garantuje, že po vyhodnocení výsledků hospodaření za 1. pololetí kalendářního roku bude otevřeno kolektivní vyjednávání týkající se přílohy KS – Mzdového předpisu na rok následující.

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

bod 9.12

Mimořádné úpravy během roku

Zaměstnavatel garantuje, že v případě mimořádné situace, specifikované dále, umožní v průběhu roku čerpání zjištěného rozdílu proti koeficientu formou poukázek FlexiPASS nebo převod na penzijní připojištění, případně životní pojištění všem zaměstnancům, vyjma zaměstnanců dle bodu 2.7 přílohy KS (Mzdového předpisu). Mimořádnou situací se rozumí situace, kdy Aritmetický průměr CPI (dále jen „Acpi“) za kalendářní čtvrtletí roku překročí 1,8 násobek Rcpi. Následný rozdíl mezi Acpi a Rcpi bude v následujícím měsíci jednorázově čerpán všemi zaměstnanci dle jejich požadavku.

Mimořádnou situací se dále rozumí situace, kdy Acpi za každé kalendářní čtvrtletí roku překročí trojnásobek Rcpi. V takovém případě budou navýšeny plošně mzdy procentem nad 1,8 násobek Rcpi všem zaměstnancům, vyjma zaměstnanců dle bodu 2.7 přílohy KS (Mzdového předpisu), a to formou peněžitého plnění, při maximálně 10 % Acpi. V případě překročení 10 % Acpi bude neprodleně zahájeno kolektivní vyjednávání k řešení tohoto problému.

OO odstupují od svého návrhu, bod bude vypuštěn

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

9.13

Zaměstnavatel garantuje, že po vyhodnocení výsledků hospodaření za 1. pololetí roku bude otevřeno kolektivní vyjednávání k otázce mezd na rok 2009 následující nad inflaci roku 2008 předchozího. V roce 2010 (od ledna) budou zvýšeny mzdové tarify (dle bodů 2.1 a 2.2 přílohy KS) a mzdové tarifní středy (dle bodů 2.3a, 2.3b a 2.4 přílohy KS) o 5%.


OO odstupují od svého návrhu, bod bude vypuštěn

Shoda mezi OO a zaměstnavatelemPříloha KS – Mzdový předpisbod 4.27
Příplatky podle bodů 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.21, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 budou navyšovány o procento sjednaného nárůstu středu mzdových tarifů.OO odstupují od svého návrhu, bod bude vypuštěn

Shoda mezi OO a zaměstnavatelem

Další termín pro jednání kolektivního vyjednávání byl dohodnut:

10.12.2009 od 9.00 hod. v zasedací místnosti Konferenčního centra


 


< zpět na přehled článků

Aktuality

4. října 2018 Silvestr 2018 - 2019 v Krkonoších

3. října 2018 Zimní rekreace v Krkonoších 2019

25. ledna 2010 Spuštění první oficiální verze stránek

ZOOS DP-ED