Listopad 2009

29. listopdu 2009

Výroční zpráva předsedy o činnosti Základní organizace OS DP-ED za uplynulé období:


Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté!

Dovolte mi, abych Vás seznámil s Výroční zprávou o činnosti naší základní organizace za uplynulý rok od poslední konference v prosinci roku 2008.

Předem několik slov ke kolektivnímu vyjednávání na další roky, které jsou podrobněji rozvedeny v samostatném materiálu ke kolektivnímu vyjednávání.

V prosinci loňského roku 2008 došlo k podpisu dodatku č.1 k platné KS se zaměstnavatelem, který nabyl platnosti od 1. ledna 2009 a dodatku č.2 s platností od 1. února 2009 všemi 14 OO. V těchto dodatcích nebyl zakomponován jen nárůst tarifních mezd o inflaci daného roku, ale hlavně vyřešení námi v loňském roce napadané problematiky provozních a neprovozních zaměstnanců, dále zachování současného stavu stanovené délky pracovní doby 37,5 hod. týdně pro všechny zaměstnance nepracující v odchylné úpravě pracovní době a době odpočinku zaměstnanců v dopravě.

V polovině měsíce srpna tohoto roku se odborová strana rozhodla předložit ve shodě návrh kolektivní smlouvy na roky 2010 až 2014. Dnes jde už o 16 odborových organizací, ale prakticky jen 12 z nich se skutečně nějakým způsobem podílejí na její podobě. Tato víceletá smlouva, byla navržena v rámci zachování dohodnutých bodů kolektivní smlouvy i pro zaměstnance, kterých se bude týkat vyčleňování (outsoursing) některých činností z DP. Zaměstnavatel ve své odpovědi navrhl pouze jednoletou KS s ohledem ke strategii rozvoje společnosti, dále pozměnil strukturu v sociální oblasti kde navrhl jednotlivé části jako péče o zaměstnance, zaměstnanecké výhody a benefity, kde se jedná o různé příspěvky pro zaměstnance, které zároveň značně ponížil s ohledem na nutnost finančních úspor v důsledku ekonomického vývoje. Prozatím proběhlo šest kol jednání o navržené KS, kde byla v podstatě vyřešena oblast legislativních změn a jednotlivých bodů, které neměly přímou vazbu na finanční prostředky.

Na posledním společném jednání OO 3.11.2009 došlo, na základě informací z DP, že nebude dokonce na výplaty v měsíci prosinci pro zaměstnance, k dohodě přítomných OO k vydání prohlášení o vyhlášení přípravy časově neomezené stávky (žádné stávkové pohotovosti) a založily stávkový výbor. Následné reakce představitelů hl.m.Prahy a jejich požadavky na snížení mezd, pozastavení jízdních výhod rodinným příslušníkům a důchodcům, tuto situaci ještě více umocnila a přinesla širokou podporu zaměstnanců. Dne 11. listopadu t.r. přišla nabídka pro OO od radního pro dopravu a GŘ DP, že DP hl.m. Prahy a.s., je připraven k podpisu KS pro rok 2010 za určitých podmínek. Úroveň mezd včetně všech příplatků bude zachována na úrovni roku 2009. Benefity budou zachovány kromě příspěvku při odchodu do starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu, zrušení poukázek Flexipass, nebude hrazena doba na očistu po skončení pracovní směny a dočasná pracovní neschopnost bude hrazena jen jedenkrát v roce. Těmito opatřeními má dojít k úspoře sociálních nákladů společnosti ve výši přes 80 mil. Kč. Jenom pro zajímavost. Na tomto materiálu se podílel poradce GŘ Ing. Dub. Drobnou poznámku: dvakrát nevstoupíš do stejné řeky – čínské přísloví. Více to nemíním rozebírat. Názor si určitě uděláte sami, s ohledem na předchozí kolektivní vyjednávání v letech minulých. Na základě těchto skutečností, bude probíhat další kolo kolektivního vyjednávání již koncem tohoto týdne.

S tím vším je spojený problém vyčleňování (outsoursing) některých činností z DP. V tomto případě šlo o OZT a s tím i možnost vyčleňování jednotlivých činností dep tramvajových vozoven v rámci JSVT. Upozornil jsem GŘ, že outsourcing OZT nebude až případně v roce 2012. GŘ se vyjádřil, že za každou cenu chce i osobně, aby k tomu došlo co nejdříve a to firmě Škoda transportation. Důrazně jsem požadoval předložení písemného materiálu tak, aby nebylo žádných pochybností v této věci. Nakonec to nebude realizováno, a to ne z důvodu nedostatku zakázek, ale nedostatku finančních prostředků v rámci poskytnutých úvěrů pro tuto firmu. Zároveň se zmínil i o tom, že nebudou žádné další rekonstrukce tramvají v OZT, a že je naplněn stav nových tramvajových vozů 14T a budou přicházet další nové tramvajové vozy 15T. V současnosti to musí být přehodnoceno, včetně propočtu LCC (Life Cycle Costs – tj. cenové náklady doby životnosti tramvají) u nových tramvajových vozů.

V říjnu t.r. jsem na finančním výboru Magistrátu hl.m. Prahy slyšel z úst GŘ o snížení počtu zaměstnanců v počtu 500. Toto jsem považoval za nesystémové a reagoval jsem na to dopisem na GŘ a TŘ. V rámci tohoto zadání dojde k propouštění, které nás bude něco stát, jenže efekt uspořených finančních prostředku je vzdálený (ušetří se stovka milionů a je potřeba více než mld.). Čím se více ušetří, tím méně DP obdrží na dotacích a přitom budou od externích firem zvýšené náklady (jen doufám, že někteří slepě nevěří v 10% ušetření finančních nákladů do budoucna). Mimochodem se ptám, jaké náklady stojí DP všechny odborné a poradenské firmy? Na můj dopis GŘ nereagoval, ale pak se někteří nesmí divit našim reakcím k takto závažným věcem, které se dotýkají všech zaměstnanců DP.

Musím se opakovat. Po nástupu GŘ do DP jsem se ptal, jestli tu je k provedení "špinavé práce" a následně odejde a nebo má vizi a charismatickou přesvědčivost a bude osobou, která přivede společnost DP a.s. do perspektivních zítřků svým aktivním přičiněním? Odpověď zněla – obojí. Sám několikrát zdůraznil, že chce ukončit podstatné změny v DP a.s., do konce poloviny loňského roku tak, aby byl klid na činnost pro cestující veřejnost v plném rozsahu. ale i o tom máme v současnosti silné pochybnosti. Spíše teď nastává ta špinavá práce (odborníci tomu říkají nepříjemná v rámci snižování nákladů firmy). Snad se to trochu napraví novou smlouvou s městem v rámci Směrnice EU. Doufejme, doufejme, jak říká klasik.

V tomto roce také proběhly volby volitelů pro následné volby členů do Dozorčí rady společnosti. Zatím byli zvoleni dva členové DR, kteří pracovně působí u autobusových jednotek. V prosinci proběhne volba posledního člena DR.

Nyní k další činnosti naší odborové organizace.

Z příspěvku zaměstnavatele, dle kolektivní smlouvy, pro činnost odborových organizací, byla v rámci rozpočtu OO vyhrazena značná část nejen pro vlastní členy, ale i pro ostatní zaměstnance na rekreaci, kulturní akce, což bylo celkově zaměstnanci velmi kladně hodnoceno.

Usnesení z minulé konference ZO jsou plněna. O bodu, který se týká Revizní komise, bude hovořit předsedkyně RK.

V letošním roce, v měsíci dubnu, začala další úprava, tentokrát přízemí, našeho rekreačního zařízení chaty „Rustonka“. Tyto práce musely být rozděleny do dvou etap s ohledem na to, že zároveň v letní sezóně probíhala rekreace. V první etapě byla vytvořena sušárna pro rekreanty (na základě všeobecného požadavku) a s tím bylo spojeno zrušení dvou sprchovacích koutů (na základě již vybudovaných v prvním patře) a vytvoření úložného prostoru jako skladu ložního prádla. V druhé etapě došlo k vybudování samostatného sociálního zařízení v bytovém prostoru správce chaty. Zároveň došlo k výměně všech dveří v přízemí. Byla upravena i lyžárna v chatě. Mimo tyto práce byla provedena kapacitní úprava ohřevu vody z důvodu předchozího nárůstu její spotřeby po rekonstrukci I. patra chaty (jedná se o umyvadla na pokojích a samostatné sprchové kouty). Musíme si uvědomit, že DP již nemá možnost využití pro zaměstnance vlastních rekreačních zařízení a proto se zvyšuje zájem o naší chatu. Je to jediné rekreační celoroční zařízení v rámci DP, ale v majetku naší OO. Počátkem léta proběhl na chatě letní dětský tábor. Tento tábor proběhl úspěšně pod vedením hlavního vedoucího pana Fenika, jeho zástupce pana Knytla a dalších. Na tento tábor přispívá nejen OO, ale i v rámci kolektivní smlouvy s pomocí příspěvku pro zaměstnance nepeněžní formou na nákup poukazu.

Také v roce 2009 bylo poskytnuto mnoho bezúročných půjček z prostředků odborové organizace. Děje se tak podle pravidel, která si stanoví jednotlivé dílenské výbory včetně výše půjčky, podmínek pro poskytnutí, pravidel splátek a jejich výše a také z prostředků, které má ten který dílenský výbor k dispozici. V roce 2009, do dnešního dne, byly za celou organizaci poskytnuty půjčky v celkovém objemu 227 tisíc korun.

Stále se zvyšuje zájem a potřeba našich členů o poskytování právní pomoci a to jak v pracovněprávních, tak v soukromých záležitostech prostřednictvím OS DOSIA. V rámci řešení nejen dopravních nehod, ale i ostatních škod způsobených zaměstnavateli při výkonu povolání, je v současné době jedna pojistná smlouva pro celou akciovou společnost s pojišťovnou Kooperativa.

Jednání Závodního výboru a Rady předsedů se konaly v první polovině roku jednou měsíčně a ve druhé polovině roku ve 14ti denních intervalech podle celoročního plánu práce v návaznosti na jednání předsednictva svazu a plenární zasedání sekce MHD/VSD a s ohledem na průběh kolektivního vyjednávání na příslušný rok. V případě potřeby je vždy možnost svolat mimořádné zasedání.

Základem řešení problémů je především práce v jednotlivých komisích. Za tuto činnost patří všem členům komisí poděkování.

Počet aktivních členů naší organizace se stabilizoval na současných 1182 členů z řad aktivních zaměstnanců (pokles o 418 členů proti roku 2006??). Přesto, že je více OO, tak pokles se dotýká většiny (až na ty malé – ze 16 OO je jich 6) vzhledem na celkové snižování počtu zaměstnanců. Všichni bychom se měli trvale snažit o rozšiřování našich řad, protože jen silné a jednotné odbory jsou důstojným partnerem při jednáních na všech úrovních.

Počet členů doplňuje i velký počet důchodců - celkem 266, organizovaných při dílenských výborech a v Klubu důchodců. Za činnost pro důchodce odboráře, patří všem funkcionářům, kteří se touto činností zabývají a zároveň i předsedkyni klubu, paní Haně Junkové, poděkování.

Na závěr bych poznamenal -

I když dochází k poklesu zaměstnanců ve společnosti z různých důvodů a tím i v členské základně, nadále je značné procento zaměstnanců, kteří snahu odborů berou jako něco co tady je, ale i bez jejich přičinění jsou nakonec výsledky, které ale často tito zaměstnanci kritizují. Musíme si ale uvědomit, že zvláště u kolektivního vyjednávání to znamená, že co si nevyjednáme, to nebudeme mít.

Rovněž netříštit odborovou organizovanost, ale naopak spolupracovat, přes rozdílné názory, v zájmu svých členů a zaměstnanců podniku. Základem solidarity je jednota odborů. Neznamená to vnucenou jednotu, která by ignorovala profesní rozdíly.

Závěrem děkuji všem, jak členům závodního výboru, předsedům dílenských výborů a členům komisí, ale také Vám, členům organizace za čas, který věnujete pro odbory s tím, aby i naši zaměstnanci měli lepší pracovní podmínky, mzdu na dobré úrovni a určitou míru sociálních jistot, což je naším společným cílem.

Děkuji Vám všem za pozornost

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Předseda ZOOS DP-ED, pan Krištof Veselka, odpovídal v on-line rozhovoru na otázky návštěvníků tn.cz, v níže uvedeném tématu.
Kdy hrozí pražské dopravě stávka?

Host: Krištof Veselka, odborář

Dopravní podnik hlavního města Prahy má velké problémy s financováním a dluží stovky milionů korun. Odboráři proto chystají stávku. Důvodem je podle nich plánované propuštění tří stovek zaměstnanců, navíc prý hrozí, že dopravní podnik kvůli dluhům nebude mít peníze ani na výplaty za listopad. Odboráři zatím nechtějí prozradit, kdy by stávka mohla propuknout. Stávku prý vyhlásí jen několik málo hodin před tím, než začne. To kvůli tomu, aby s tím město nemohlo nic udělat. Může se tak stát, že už brzy nepojede v Praze metro, tramvaje ani autobusy. Jak se stávka dotkne lidí v Praze? Co mají dělat například lidé, když se budou muset dostat k lékaři a nepojede jim žádný autobus? Jak dlouho stávka potrvá? Hrozí Praze kvůli stávce dopravní kolaps? Ptejte se i vy!

On-line diskuse:

9020 20:05
Dobrý večer,jak vidíte tuto "krizovou" situaci?

Jako velice složitou

Marsalek 20:06
Važený pane. Odbory někomu udělají dobře,někomu velmi zle.Viz ČD rok 2005 masívní propouštění železničářů. Bylo to velmi špinavé mafiánské. Hlavně pro ty kteří nedosáhli na zkurvený sociální program. Byl diskriminační vůči těm,kteří sloužili mnoho let a nedosáhli věku 57 let. Jste hrozná pokrytecká lidská organizace. Ublížili jste zavrženíhodným způsobem mnohým železničářům odborářům.

nikdo není ideální a kdo nic nedělá nic nezkazí. Nemohu posoudit uvedený případ.

Lenka 20:08
Jak to, že nejsou peníze na dopravu, když se zbytečne promrhaly stovky tisíc , ne-li miliony za Opencard, od kterých se v současné době opět ustupuje? Není to náhodou velký problém Magistrátu? Proč se plánuje znovuzavedení turniketů, což bude stát další miliony? Na to peníze jsou? Co za tím je? Známosti. lobby, spřízněné firmy....Je to turecké hospodářství..... Jen stávkujte!!!

rovněž stále upozorňujeme na zbytečně vynaložené peníz. Někdy marně. Také se domníváme, že je za tím lobby.

kuc 20:09
Hezký večer, nevyřešil by se problém s nedostatkem financí v pražské MHD, zdražením cen jízdného, jak tomu bylo v Brně? V Brně je nejdražší jízdné MHD DPMB.

to je politické rozhodnutí; nikdo nebude provádět činnost veřejných služeb zadarmo

Petr 20:10
Můžete nám říct, na co použije DP peníze, pokud radnice v čele s Bémem zaplatí dluhy, které má vůči DP? Nemyslíte, že by DP měl zrušit předražené outsourcingy , jako je České teplo, outsourcing vozoven tram a bus a činností v metru - opravy tunelu, provoz eskalatorů, energetiky a TZ na Dopravní cestě metro? A jak budete vymáhat dluh za Opencard, který vám prý Bém nechce zapaltit.

to se musíte zeptat vedení společnosti a hlavně představenstva, kde už rok sedí i primátor a jiní radní

Karel 20:13
Nemyslíte si, že případnou stávkou zbytečně poškodíte řadu Pražanů, kteří si navíc mají předplaceno jízdné? Myslím si, že brát si cestující jako rukojmí je značně nemorální. Nešlo by se s městem domluvit jinou klidnější formou?

často jsme používali i jiné formay a chtěli se domluvit; víme, že stávka je krajní stav, ale i ve státech na západě Evropy se toto používá i tady si na to bude muset zaměstnavatel i stát zvykat; je to součást demokracie

Karel 20:14
Proč město nezaplatilo dopravníku podniku požadovanou sumu na provoz, když si na začátku roku objednalo vyšší objem spojů?

musíte se zeptat těch co podepsali smlouvu - GŘ, radní Stainer a ředitel Ropidu

Martin 20:16
Sám dělám v DP a chci se zeptat kdy bude stavka,už toho mám dost té nejistoty jestli budu mít práci a doufam že se vrátí rodiné kupony.Plat je malý a kupony pro mou rodinu nejsou.Děkuju za odpověď

Kdy to bude se rozhodne co nejdříve; máte pravdu, průměrný plat je zkreslující; za tím se schová více údajů

Zdeněk J. 20:17
Je absurdní aby Vám byly sníženy platy o pětinu, zde je Vaše rozhořčení i hrozba stávkou namístě. A snad to i nese ovoce - na www.ihned.cz se píše že MHMP zřejmě dá dopravnímu podniku požadované 2 miliardy. Na druhé straně - úplné zastavení MHD? tím spíše neomezené, by možná postihlo nejvíc řadové obyvatele a návštěvníky Prahy, kteří jsou většinou na Vaší straně. Proto za vhodnější protest považuji například jednodenní stávku anebo několikadenní omezení provozu (jezdila by např. jen každá druhé tramvaj), ale ne úplné zastavení pro vozu na několik dnů. Co si o tom myslíte Vy ?Děkuji za odpověď.

jistě, mohou být i jiné alternativy, ale není dobré prozradit předem přesný záměr

Michal 20:18
Dobrý Den chtěl bych se zeptat v kolik v hodin cca bude se konat stávka děkuji

stručně-nevím

xxx 20:20
Proc trestate spoustu nevinnych lidi, kdo nam zaplati nucene dovolene v praci, jelikoz se tam nedostaneme? Uvedomujete si jakej dopad to bude mit na normalni lidi? Co treba zpozdeni sanitek, kdyz budou ucpane ulice auty??? Jste neskutecne bezohledni!!!!!!!!!!! a to jsem jeste slusna

máte právo vyčítat a být možná i ostřejší, ale to nic neřeší. Pokud by byly soukromí dopravci tak by se Vás nikdo na nic neptal, a koho jste si na radnici zvolili toho požeňte k zodpovědnosti

Vezír 20:21
jak se stavíte k mému názoru,že čím větší nemakačenko,tím větší odborář?

je to Váš názor; znám jiné - ti co nejvíce řvou, ti nejméně dělají.

Karel 20:22
Skutecne bude stavka? Neni to zase jako jiz nekolikrat jen mlaceni prazdne slamy? Odbory uz kolikrat byly jednotne a nakonec nic.

znáte to - tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až ....

Milan Veselovský 20:23
Otázku bych měl jen jednu.zastavíte všechnu dopravu?Jinak s vámi plně souhlasím,zastavte to a bez předešlého upozornění,jinak ty politiky a radní k ničemu nedonutíte.Moc dobře to pociťujeme i my tady na jihu čech,kde nám chtějí rušit vlaky,noční linky MHD atd.nedejte se zastrašit a držím vám place.

děkuji za Váš názor, potěšil mne

roman 20:25
Dobrý vecer, tak to si delate srandu? V zadnem pripade nesouhlasim...kazdy den jezdim tramvajema, ze si jezdí jak chtejí, to bych omluvil, ale ze tam musim trpet bezdomovce, kteří urcite neplatí, to nechápu...s tim byste meli neco delat a ne vyhrozovat stavkou!!!

rovněž mi vadí bezdomovci, ale s tím dopravce moc nenadělá; jedině za pomoci policie; pokud zapáchají není to ani přestupek a vem si chlup na dlani když tam nic není

Petr 20:25
Dobrý den, podle mě by jste to měly udělat, je potřeba jasně říct že je tady to a tohle a o co jde a ukázat sílu a ne pořád jen ustupovat ale obávám se že skončí jen utěsch slov jak to většinou bývá...

děkuji za podporu

Marcela 20:26
Dobrý večer, abych řekla pravdu Váš problém s městem mě nezajímá. Koupila jsem si u Vás službu - tramvajenku. Budu požadovat náhradu škody , můžete dát kontakt ,na koho se obrátit se obrátit s požadavkem na náhradu škody ?

na oddělení stížnosti

Pavel 20:27
Jak si vysvetlujete to ze město se situaci v dopravnim podniku nic nedela?

politici jsou lékaři, právníci (většinou) a technice moc nerozumí; každý kdo má v kapce řidičák, tak si to myslí

Zklamaný odbory. 20:28
Brát si obyčejné lidi za rukojmí je slabým slovem nehoráznost,kde se dá přihlásit,abych v době stávky mohl vozit cestující?

to by jste byl stávkokaz a zeptejte se v Anglii a jinde jak to s nima většinou dopadne

Romana Bradáčová 20:29
Dobrý večer, je pravda, že zítra se bude konat stávka? Jestli ano, tak jak bude dlouho trvat? Děkuji za odpověď.

ne, nevím

Pepíno 20:30
Je pravda že radní Steiner podepsal z PRPIDEM smlouvu na cca 9 mld?

ano, spolu s GŘ a ředitelem Ropidu p. Procházkou

Karel 20:32
To se vám zdá že máte málo? No jen napšište jaký je průměrný plat řidiče MHD! A také jaký berete třeba Vy. Nemůžete pochopit že je celosvětová fin. krize a že se musela také dotknou i vás ale to není důvod mstít se na nevinných lidech kteří potřebují jezdit do prace, škol atd.

průměrný plat je ošidný a zkrývá více ukazatelů; práce je náročná jako i u jiných profesí s nepravidelnými službami; zeptejte se radních a vedení společnosti kolik pobírají!

Markova 20:33
Myslite si ze za soucasny stav muze hlavne neochota p. Bema konstruktivne jednat?

ano; on je, slušně řečeno, "zvláštní"

marty 20:35
zdravím pane kolego Veselko , o stávce se hovořilo již v letě a skutek utek...tak aby to nedopadlo stejně! a proč se nikde nemluví o outsorsingu? myslém že i toto by měl být duvod k debatě a stávce, když pan Bém chce šetřit! Můj selský rozum my řiká že naopak to bude mnohem dražší poku si dp bude najímat externí firmy na udržbu a nejen jí...

ohledně outsorcingu vedu velkou polemiku s vedením společnosti a upozorňuji na možné důsledky, ale komu není rady tomu není pomoci

Denisa Nováková 20:38
Dobrý večer. Zajímalo by mě, proč jste zvolili tu nejzbabělejší (a nejhnusnější) cestu protestu - tedy vzít si jako rukojmí obyvatele hlavního města? Občané Prahy Vám osobně nic neudělali, Váš problém s magistrátem není absolutně jejich věc a nevidím proto jediný důvod, proč by měli tak měli nevinní pykat za chyby někoho jiného. Notabene když k tomu připočtu skutečnost, že jsou pasažéři DP nuceni platit si legitimaci, případně lístky za ceny, které absolutně neodpovídají nabízenému komfortu. Nakonec si neodpustím, že bych Vám osobně a také dalším, Vám podobným "odborářským chytrolínům", přála, abyste se stali stejnými rukojmími jako my, obyvatelé Prahy a řádní plátci legitimací a lístků.

když politici nectí předpisy ohledně objednávání dopravy, tak se obraťte na ně; protest je legální věc; když nejede doprava kvůli radikálům a fotbalovým chuligánům, tak to Vám nevadí?


Zdeněk Semrád 20:39
Kdo nahradí případné škody vzniklé nedostavením se člověka k objednané službě,lékaři apod. ?
tak si stěžujte na patřičných místech; v životě se stanou i horší věci

Pepíno 20:40
Bude podepsána smlouva o financování dopravy v DP s ROPIDEM? Proč se tomu p. Bém brání?
protože dopravě nerozumí a finance utrácí za Olympiádu

fagi 20:41
Dobrý večer pane Veselka. Chtěl bych se zeptat jestli už víte jak dlouho zhruba bude stávka trvat, jestli se bude jednat o minuty,nebo delší časový úsek. A jestli máte spočítáno o kolik kč. dopravní podnik příde touto stávkou? Jestli se vám stávka vůbec vyplatí? Ale jinak vám držím palce a přeju hodně štěstí,jelikož jsem před několika lety v praze jezdil autobusem u dopravního podniku, a vím co je to za práci.

zatím nevím a děkuji za podporu

jiří 20:43
můžete mi vysvětlit k čemu je potřeba více pozic vedoucích jednotka dopravní cesta tramvaje kteří nerozumí ničemu budu jmenovat Šurovský,Penc,Mašek,Sarnovský a podobně k čemu tam jsou tomu se říká přezaměstnanost.

snižuje se počet zaměstnanců, ale vedoucích méně; jako ostatní, někteří jsou dobří jíní méně

Richard 20:45
Dobrý den, proč se stavělo metro do Letňan a budovalo v Hostivaři autobusové nádraží, když obě ted zejí prázdnotou - nejsou to Magistrátem vyhozený peníze? Jinak Vám držim palce a Bém ať táhne od koryta - nerozumí ničemu

koho si občané Prahy zvolili, toho mají; oni dopravě moc nerozumí i když mají odborné podklady; holt nikomu nerostou stromy do nebe

Chosé 20:46
Dostali jste dotaci od Prahy za reklamu berete nevídaný peníze za právníka na pokuty dáváte nehorázný peníze za vaše platy a teď brečíte.Začněte u sebe a neděte lidi.

já jsem nic nedostal; zeptejte se vedení společnosti; nám se to rovněž nelíbí

tomas 20:48
proc se propousti tolik lidi a budou mit sanci se uplatnit jinde v ramci dp praha dekuji

již se propustilo značné množství zaměstnanců, ale dnes jsou již místa omezená; se současným propouštěním nesouhlasíme

Tom 20:48
Dobrý večer. Nedaří se mi pochopit situaci o které mluvíte - sám jsem živnostník a když si u mě zákazník objedná práci a pak mi za ní zaplatí méně než bylo domluveno, tak ho dám k soudu a následně exekutorovi. Proč totéž neudělá DP?

to je politikum

Pepíno 20:49
Jsou odbory v této situaci jednotné?

ano

Daniel 20:49
Dobrý večer chtěl bych se zeptat plánujete stávku v řádu hodin ? Nebo snad dnů ? A mohu se zeptat zda nepojedou i vlaky linky S které patří mezi PID.Děkuji

zatím nevím

Robert Kučera 20:51
Vážený pane, nepřipadáte si jako teroristé? Chováte se přece naprosto stejně. Řešíte spory s někým (ať už oprávněné či nikoliv) tím, že poškozujete nevinné osoby, které s vaším problémem nemají nic společného. To je zbabělé a ubohé chování. Kdyby jste měli tanky a letadla, tak vraždíte civilisty, ale jediný, na co se zmůžete, je nejít do práce. Vám je úplně jedno, že slušní občané si nakoupili časové kupóny a teď ani neví, zda se dostanou do škol nebo zaměstání.

nevím, jestli jsou všichni slušnými občany co si koupili časové kupóny a to ostatní snad nemyslíte vážně

Petr 20:52
Není důvodem nedostatku peněz také převádění činností mimo DPP? Myslíte si, že rozprodání DP přinese zlepšení v dopravě?

ano a ne

Robin Martenek 20:54
Dobrý večer. Mám zaplaceno roční jízdné. V případě stávky (kompletního zasatavení dopravy) nemohu využívat zaplacené služby u přepravce a musím požadovat poměrnou část financí nazpět. Kdo mi vyjde s mým problémem vstříc a kdo jej zaplatí? V celkovém objemu netuším kolik lidí bude mít v době případné stávky předplacené jízdné, ale v celkovém objemu se dá předpokládat, že se bude jednat o ušlé peníze zákazníků v řádu statísíců. Toto jednání mi příjde nefér a vyloženě podvodné. Nebo jidne dostáváte za plnou cenu jen část služeb?

odpověď najdete v tarifních zásadách a můžete si stěžovat na příslušném oddělení společnosti

Lukáš P. 20:56
Dobrý den, myslím že propouštění opravářů když se kupují nové autobusy je na místě, nějakou tu stovku byste mohli z výplaty ušetřit (myslím že nějaký kompromis ohledně platu by být mohl). Jinak doporučuju zavést turnikety, hodně lidí jezdí na černo. A myslím že jízdné za pár korun nebo zadarmo pro rodinné příslušníky by v době krize šlo taky omezit...

nové autobusy naběhnou v několika letech a ty stávající budou postupně náročnější na údržbu;poslanci to mají při svých platech zadarmo!

Petr 20:57
Co říkate na odpověď Pavla Béma, že se s DP nebude vůbec bavit.

co na to říci; je psychiatr!

pilot MHD 20:58
jenom doufam že to bude opravdova stavka jako zname ze zahraniči a ne ty stavky 20 minut atd..at se chytne horolezec za hlavu a všude bych rozdaval letaky že podnik a zaměstnanci jsou jen figurky nevinni

jednou to bude jako v zahraničí; Čechům to trvá déle než pochopí

Petr 20:59
Proč se stále musí propouštět lidi z DP ???

protože to je nejlehčí argument (nižší mzdové a osobní náklady-na to politici slyší; ostatní je nezajímá-většinou)

Pietro23 21:00
Dobrej , jaký názor máte na to , že Čssd opět kritizuje ODS že může za krizi v Pražské dopravě? řekl bych že je to spíš špatným hospodařením těch na vyšších postech v Pra.MHD ,propustit spíš je, než řadové zaměstnance.

souhlasím s Vámi

Jiřina 21:01
Dobrý den,držím Vám palce!

děkuji

Robert 21:02
Vašeho kolegu bych ujistil, že se určitě nemá špatně a pokud jo, tak ať jde dělat do MHD na moravu....nebo si najde jinou práci ( i to je demokracie, kterou se tady oháníte )

souhlasím

Anonym 21:03
Dobrý den, mohl byste, prosím, vysvětlit, kde je vlastně zakopaný pes? Proč vlastně chcete stávkovat? Internet je plný informací jedna paní povídala. Rád bych si přečetl odbornější zdůvodnění od vás. Děkuji

když se odhalíte,odpovím

Radek(řidič DP-ED) 21:05
Nebojí te se,že stávka dopadne jako před lety když jí vyhlásila jedna odborová organizace(FŘT) a byla to slušně řečeno fraška. Že nakonec Vaše jednota, která teď mezi vámi je, vezme za své

pevně doufám, že ne

Kučera 21:07
Jste banda teroristů, kteří berou cestující jako rukojmí!

běžte mezi fotbalové chuligány nebo extrémisty a poznáte co je terorismus

Petr 21:07
Jsem řidičem Dp a nikdy by mě nenapadlo, že se budu bát o práci.Snad se to vyřeší ve prospěch DP. do budoucna ponaučení nevolit Ods je to banda lumpů a Bém je jejich náčelníkem

no coment

Jana 21:09
Dobrý večer, MHD rozprodává provozy,které opravují soupravy METRA.Teoreticky by mělo být na tom lépe.Snížilo počet zaměstnanců a outsourcing mělo ušetřit.Řekla bych,že toto,že toto bude pro DP nevýhodné,až si tyto firmy budou diktovat ceny.Nemalé prostředky také stálo připravit tyto provozy pro předání.Také je v DP velká spousta vedoucích pracovníků, kteří zůstávají, ale podnik se zbavuje hlavně dělníků různými formami,ale na generálním ředitelství úředníci zůstávají.Vím, že jste začali proti protestovat, ale příliš pozdě.Děkuji za odpověď.

dejte k dispozici Váš mail a já Vám pošlu korespondeci s vedením společnosti!

Adéla 21:10
mohli by s tím udělat něco obyčejní lidé?

kdy byla naposledy Pražská defenestrace?!

Roky 21:11
Cituji vaší odpověď:průměrný plat je ošidný a zkrývá více ukazatelů; práce je náročná jako i u jiných profesí s nepravidelnými službami; zeptejte se radních a vedení společnosti kolik pobírají! --------------------------------------- nás ale nezajímá plat vedení společnosti nebo radních ale obyčejných řidičů tramvají.To je totiž trochu rozdíl víme? Máte se jako prasata v žitě na to co děláte a ještě si ztěžujete! Akorát znepříjemňujete život ostatním nějakou debilní stávkou...

rádi Vás přivítáme mezi námi (a co plodného děláte Vy?)

Jarda 21:13
Francie, Itálie, Německo, všichni jsou asi srabi, že stávkují, češi ano, tak se to musí změnit a ps: Neodpověděl jste mi na minulou otázku, Jarda.

lituji, ale z časových důvodů (není to v mé režii-ale docela mne to baví) již neodpovídám na všechny otázky

Denis Fraňo 21:15
Dobrý večer, co tak souhlasit s částečným omezením jistých výhod výměnou za odstoupení vedení města na čele s p. Bémem? Tak jak to proběhlo v ČSA?

varianty jsou vždy nekonečné, ale je v tom hodně neznámých "X"

Mimo soutěž 21:15
Pane Veselko - SUPER !!! - tleskám za Vaše odpovědi a fandím.

děkuji a těší mne to

Jarda 21:16
Cenzura pane Veselko, cenzura a odpovídejte méně alibisticky, ty vaše odpovědi typu ,, jsou i horší věci" no nevím nevím, Jarda

snažím se vážený pane

Aleš 21:17
Vedení DP uzavřelo velmi nevýhodnou smlouvu se soukromými společnostmi a ze SMS jízdenky má místo 26 Kč jen asi 18 Kč. Při počtech prodaných SMS jízdenek jdou ztráty DP do desítek milionů korun. Není to podle Vás taky jeden z důvodů proč nemá DP peníze?

důvodů je více a závažnějších, ale to je na delší diskusi

Robert 21:19
Naprosto zybtečná diskuze, a vaše reakce : " tak si stěžujte jinde ????! tak vy zkuste jít stěžovat jinde.....a né stávkou.

To jsme již provedli, ale je to zbytečné. Na radnici sedí koho jste zvolili.
 


< zpět na přehled článků

Aktuality

4. října 2018 Silvestr 2018 - 2019 v Krkonoších

3. října 2018 Zimní rekreace v Krkonoších 2019

25. ledna 2010 Spuštění první oficiální verze stránek

ZOOS DP-ED